Rediff.com  » News » Blasts: List of injured, helpline numbers

Blasts: List of injured, helpline numbers

Last updated on: July 14, 2011 12:34 IST
Get Rediff News in your Inbox:
Name Age Gender
JJ Hospital (Phone # 022-23735555)
Sonu Nised 25 M
Mushtaq Ahmed Ansari 65 M
Mohan 25 M
Dalpakan Paule 61 M
Anant Gandhi 60 M
Vinod More 24 M
Pulaba Bag 20 M
Manoj Dube 24 M
Ajit 30 M
Babu Khetu 30 M
Kamal Dalai 28 M
Hiralal Mehta 35 M
Ramesh Varma 40 M
Deepak Yadav 25 M
Ramesh Khadekar 25 M
Prashant Joshi 34 M
Sunder Singh Bhist 30 M
Rahul S Verma 14 M
Raju Yadav 40 M
Sanjay 40 M
Lalu Ruhikar 18 M
Ashok Bate 35 M
Uttam 27 M
Rahemat Ali 19 M
St George Hospital (Phone # 022-22620109/0242)
Pradeep  Jain 31 M
Ashok Patil 35 M
Sundar Singh 30 M
Nikhil Tamka 24 M
Prashant Joshi 33 M
G T Hospital (Phone # 022-22621466/464)
Indrajit Tiwari 12 M
Ramu Verma 19 M
Sunil Raut 38 M
Rajendra Gupta 35 M
Maruti Naikodi 52 M
Fatteh Bahadur 25 M
KEM Hospital, Parel (Phone # 022-24136051)
Mankeshwar Vishwakarma - M
Mayur Tambe
(readmitted after
complaining hearing loss)
- M
Varsha Kariya 25 F
Luisinia D'souza 29 F
Dhananjay Adhikari 62 M
Shirish Kandalkar 45 M
Bhimabai Palwe 60 F


Emergency numbers: 022-22621855; 022-22621983; 022-22625020; 022-22641449; 022-22620111


Complete coverage of Mumbai blasts, July 13, 2011

 

Get Rediff News in your Inbox:
 
The War Against Coronavirus

The War Against Coronavirus