lpd`S> | apV$p Ngfu


Np^fp_u OV$_p `R>u NyS>fpscfdp apV$u _uL$mgu tlkp_ L$pb|dp ghp gL$f_u dv$v$ ghu `X$u.

ApNm

skhufp : `pfk ipl

Np^fp lepL$pX$ : k`|Z Alhpg


rhij hpQ_ : L$pgrdV | qfqX$a X$pefu | apV$p Ngfu | c|L$`rhij
bS>V$ 2001 | kk L$p_f | srbes | dyhuV$pBd | NysNy | TV$`V$ fkpC | V$pfuV$pBd | Anfp | NTg fX$u-fL$_f | R>gp 50 hjpdp.. | dpshv$_p | oprshpv$ | `ephfZ | dygpL$ps