Rediff Logo

21 Sy>gpC, 2001
Samachar
  lpd`S> | NTg fX$u fL$_f | sdpfp p_p Df

L$pgrdV
apV$p Ngfu
qfqX$a X$pefu
bS>V$ 2001
c|L$`rhij
kk L$p_f
srbes
dyhuV$pBd
NTg fX$u-fL$_f
NysNy
TV$`V$ fkpC
V$pfuV$pBd
re qfqX$a
^^p`pZu
`ephfZ
dygpL$ps
rbT_kbps
Anfp
dpshv$_p
kyfs `rieg
fpS>L$pV$ kdpQpf
Adv$phpv$ `rieg
NyS>fps_y Ofτ
r\eV$f
oprshpv$
_pdphrg
R>gp 50 hjpdp
hpsp


 
 Search the Internet
         Tips
 Ae NyS>fpsu hbkpBV$


Of _\u, _rlsf lz _p `pXy$ s_?

L$pefrkL$ : Npfh Nrgep
Email : gaurav_galia@rediffmail.com
rhje : `pp`
L$rh : L$pC `Z

`pk_y `M _l], `Z v|$f v|$f_y v$M Ahp d_ye_p hcph OZu hpf kdu` flgp `y`p_ L$ v$ep_ DhM R>. Adp\u S> `sphp \pe R>, s_y Ap L$pe. S> awg Mughp_u sunp Ap`Z ApL$pi sfa šC_ L$fu fp R>uA, A L$v$pQ Ap`Zu epfudp EOX$u Q|ey R>.

(dv$p$psp)

d d|MpA NN_sg_p spfgpAp_u kp\
$uX$p L$fp Aam h_pdp S> Apeye Mpey;
_ gpcpC A^fNs A`e fpN Djp_p
lep dplu h_cf As[s_y suf pey;
Apv$ip_p S>gv$ hfep, iuO hp hji A
Dnpdp Nlkdu`_p L|$` kpdy _ šey:
\pXy$e S> klS> lqf_y v$u^y s d Dhey-
L$p hmp sp _aV$ b_u_, lpe s_ hNpey!

`y`p spń qv$_-qv$_ Myep dplfp ApNZpdp
lep kpv$p qv$_-qv$_ Muep dplfu Apk`pk :
A kp L$fu Myiby duW$X$u dpZhp_p epk
s sp ApO : _S>f `Z d aL$u _p ep v$epdp!

kŮep A Nfub L$fhp dpfu Z aS>su
d sfR>pX$u \d cy_u AS>qg A fus\u!

- L$fk_v$pk dpZL$
(1901-1978), L$pekNl : Apgbg, hi`pe__u hpZu, depl_)L$pefrkL$ : rS>si
Email : jitesh_solanki@hotmail.com
ipef : Mgug ^_sS>hu

Aph, dpfu s ApY$pXy$ s_
kplbp, iu fus kspXy$ s_?

Of ky^u sy Aphhp_u rS>v$ _ L$f
Of _\u, _rlsf lz _p `pXy$ s_?


blps M|b

rbS>i ipl (Email : shubhlaxmi@vsnl.com) qfqX$a_p rdp dpV$ dpL$g R> Ap fQ_p :
jo sadiyooN se hota aaya hai
woh repeat kar doonga...
Tu naa mili to tujhko dil sey
Ctrl+Alt+delete kar doonga...
SadiyooN == centuries
***************

company kee ladkiyaan sunder hain
aur lonely hain...
Problem ye hai ki bus voh
READ-ONLY hain...
Sunder == beautiful
**************

Shayad mere pyar ko taste
karna bhool gaye...
Dil sey aisa CUT kiya
ke PASTE karna bhool gaye...
****************

Tumhare samne hain itney items
kabhi hame bhi pick karo...
Hamare pyar ke ICON pe
kabhi to tum DOUBLE-CLICK karo...
****************

Roz subha hum karte hai
itne pyar se unhe good morning...
woh humhe ghoor kar dekhte hain
jaise 0 ERRORS but 5 WARNINGS...
****************

Ho gayi ghalti humse, click ho gaya mouse
Duniya ki parwaah chhorho, bann jayo meri spouse!
************

Tumse mila main kal to, mere dil mein hua ek sound,
Lekin aaj tum mili to kehti ho: Your file not found!
************

Ab aur kaho na tum, "but" ya "if"
Tum ho meri zindagi ki animated gif
************

Aisa bhi nahin hay ke, I don't like your face
Par dil ke computer mein, nahin hay enough disk space
************

Ghar se nikalti ho tum jabb, pehain ke evening gown
Too many requests se, ho jaata hay server down
************

Tumhaaray liye pyaar ki application, create main
karoonga
Tum usse debug karna, wait main karoonga
************

Tumhaara intezaar karte karte, main so gaya
Yeh dekho mera session, time out ho gaya
************

Kya chaal hay tumhaari, jaise chalti hai koi cat
What is your ICQ number, aao karein chat
************

Tum jabb say meri zindagi mein, aayi ho banke female
Yaad raha na ab kuch, na postman , na e-Mail
************

Main tumhein pyaar kyun karoon, tum nahi ho Ash,
Phir bhi tumhe dekh karr mera, system hota hai crash


ANpD_u NTgp A_ _ `|R>hp dpV$_p apd dpV$
Al] [gL$ L$fp

Ap gM Ap`_ L$hp gpep?


dyhuV$pBd : B^f D^f L$u N`k` qfey dygpL$ps kdpQpf QQp QV$
apV$p auQf rhgjZ Arcpe rhhpv$ ApabuV$ dybpfL$bpv$u  © 2001 rediff.com India Limited. All Rights Reserved.  Disclaimer